Projektsamordning

Inom Arbetsmarknadsenheten pågår ett ständigt utvecklingsarbete för att bidra till minskad arbetslöshet. Lokala, regionala och nationella initiativ till samarbeten tas för att underlätta för olika målgrupper att komma närmare arbetsmarknaden genom insatser som t.ex. rådgivning och vägledning, coachning, praktik och arbetsträning. Dessutom tillkommer möjligheter att delta i internationella projekt i syfte att lära mer, utveckla verksamheterna och utbyta lärdomar och erfarenheter.

Arbetsmarknadsenheten i Bollnäs är engagerad i ett antal samarbeten och utvecklingsprojekt, som syftar till att förbättra möjligheterna för personer som står utanför arbetsmarknaden att närma sig densamma. Utvecklingsprojekten ger också tillgång till inspiration och kompetensutveckling för personal samt ökad extern finansiering.

För att underlätta samordningen av de program och projekt som pågår eller ska startas har Arbetsmarknadsenheten avsatt särskilda resurser för projektsamordning.
För närvarande delas arbetsuppgifterna upp mellan de två kontaktpersonerna Emma Göllas och Peter Wåglund.

Projektsamordnares uppdrag varierar över tid, beroende på t.ex. initiativ från regeringen, utlysningar av projektmedel och utfallet av inlämnade projektansökningar.
Samordnarna ingår i enhetens ledningsgrupp och är direkt underställda verksamhetschefen för Arbetsmarknadsenheten.

Projektsamordnares uppgifter:
• Bevaka utvecklingsmöjligheter.
• Bevaka ”senaste nytt” i program av olika slag, till exempel EU: s projektutlysningar inom arbetsmarknads- och integrationsområdet.
• Informera ledningsgrupp om möjligheter som rör våra verksamheter.
• Delta i utformning av projektansökningar och rapporter.
• I olika omfattning medverka i projekt som vi genomför med till exempel förberedelser, projektstyrning, partnersökningar, administration, redovisning och uppföljning.
• Samverka med interna och externa partner, beroende på uppdragens innehåll.

Pågående uppdrag:

Erasmus + Kompetensutvecklingsprojekt för personal inom AME
Projektet ”Yrkesutbildning Europa” beviljades av Universitets- och Högskolerådet den 4 maj 2018. Det beviljade beloppet är 33 456 €. Pengarna ska användas för att ge personal inom AME möjlighet att ”jobbskugga” en kollega hos någon av de partner som vi har kontakt med i projektet. Att jobbskugga innebär att delta i arbetet under en vanlig arbetsvecka, att ta del av den utrikiske kollegans uppgifter, att se och att jämföra sina respektive verksamheter med värdorganisationens. Resultatet ska leda till inspiration som bidrar till utveckling av den egna verksamheten samt möjlighet till personlig utveckling för deltagaren.

Studiebesök kommer att ske hos organisationer, som arbetar med liknade utmaningar som våra, i Tyskland, Wales, Skottland och Spanien. 20 personer kommer att få möjlighet att delta i programmet under de närmaste två åren.

Projektsamordnarna tar just nu fram information, kriterier för urval av deltagare och anmälningsblanketter samtidigt som planering tillsammans med våra internationella kontakter påbörjas.


Nordplus Vuxen, Studiebesök till Flekkefjord, vår vänort i Norge

Projektet ”Bollnäs – Flekkefjord” beviljades av Nordplus Programkommitté den 2 maj 2018. Det beviljade beloppet är 3 425 € vilka ska användas till att utveckla kontakterna med Bollnäs kommuns norska vänort Flekkefjord. Planering av ett besök i Norge under hösten pågår.


Intresseanmälan DELMOS – Delegationen mot segregation
I mitten av maj var Bollnäs kommun, en av många kommuner som lämnade in en intresseanmälan till Delegationen mot segregation för att möjliggöra en eventuell senare ansökan om statsbidrag. Arbetsmarknadsenheten i samverkan med flyktingverksamheten skrev fram intresseanmälan som syftar till ett långsiktigt arbete med att främja samverkan och kunskapsutbyte för att minska och motverka segregation i kommunen.

Internationell verksamhetsplan för Bollnäs kommun
Ett förslag till internationell verksamhetsplan för Bollnäs kommun har arbetats fram och skickats till Kommunstyrelseförvaltningen den 5 mars 2018.


DUA, Delegationen för unga och nyanlända till arbete

En lokal överenskommelse för lokal samverkan gällande nyanländas etablering på arbetsmarknaden har arbetats fram och skickades till Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA) den 28 februari.

Det praktiska arbetet med överenskommelsen börjar den 1 mars 2018 och pågår tills vidare.

Överenskommelsens modellbeskrivning kan ses i högerspalten


Förstudie: ESF-projektet: eXtrastöd i Gävleborg
Under perioden februari – augusti pågår förberedelser inför starten av projektet eXtrastöd i Gävleborg. Varje kommun i länet deltar i projektet som ägs av Region Gävleborg.

Samarbetspartner: Länets kommuner och Region Gävleborg samt ESF-Rådet i Norra Mellansverige.

Projektet syftar till att stödja nyanlända som står väldigt långt från arbetsmarknaden att närma sig densamma.

Något av förstudiens innehåll:

  • Rigga organisationen i Bollnäs
  • Närmare definiera och förbereda målgruppen
  • Personal- och lokalplanering
  • Beskrivning av aktiviteter som kommer att genomföras
  • Jämställdhets- och tillgänglighetsanalyser
  • Administrativa rutiner
  • Rutiner för uppföljning och utvärdering
  • Slutrapport avseende förstudien

Tidsperiod: 180201 – 180731


LiveCanvas

Att för AME: s räkning delta i arbetet LiveCanvas, ett Erasmus + projekt, som drivs av
Hälsinglands Utbildningsförbund. Syftet är att utveckla en speciell typ av entreprenörskapsutbildning för vuxna där olika metoder, t.ex. ”Canvasmodellen” och ”Storytelling” används.
För AME: s del innebär projektet att vi kommer att kunna pröva metoden för några av våra målgrupper med intresse för entreprenörskap.

Projektet är ett s.k. transnationellt projekt vilket innebär att vi samarbetar med ett partnerskap bestående av organisationer från bl.a. Spanien, Portugal, Rumänien och Bulgarien.

Samarbetspartner regionalt: Hälsinglands Utbildningsförbund, Arbetsförmedlingen i södra Hälsingland.
Tidsperiod: 160901 – 181231.

Information: Mer information hittar du här


Genomförda uppdrag

Bollnäs kommun tog emot Internationellt studiebesök från Sydafrika
I slutet av april besöktes Bollnäs av Reginald Nyawo och Happiness Sibiya från Sydafrika. På programmet stod dels en presentation av Bollnäs kommun, som gjordes av Kommunfullmäktiges ordförande Stefan Permickels, dels studiebesök hos olika verksamheter inom Arbetsmarknadsenheten. Näringslivskontoret presenterade sin modell för starta-eget utbildning för utrikesfödda och Alirskolan besöktes.

Den kulturella delen av besöket bestod bl. a av besök i Kulturkvarteret, besök på Hälsingegården Gästgivars och middag på Orbaden.

Syftet med den här typen av besök är att bekämpa fattigdom i alla dess former. Programmen vänder sig till beslutsfattare och tjänstepersoner i utvecklingsländer. Kärnan i utbildningarna (av vilka studiebesök är en del) är att deltagarna får ta del av svenska spetskompetenser, erfarenheter och arbetsmodeller inom lokal demokratiutveckling. Målet är också skapa långsiktiga nätverk och partnerskap mellan utvecklingsländerna och mellan deltagarna och svenska aktörer.

Projektsamordnarna arbetar vidare tillsammans med Kommunstyrelseförvaltningen för att eventuellt ta ett nästa steg i att utveckla Kommunala partnerskap med ett utvecklingsland.
Något beslut om detta är dock ännu inte fattat.

Läs mer här

Under fliken Genomförda uppdrag i vänsterspalten kan du läsa mer om uppdrag som är avslutade.

Projektsamordnare
Emma Göllas

Långgatan 26
821 43 Bollnäs

Skicka e-post
073-065 54 77

Projektsamordnare
Peter Wåglund

Långgatan 26
821 43 Bollnäs

Skicka e-post
076-811 94 19