Tilläggsbelopp för extraordinärt stöd
 
Tilläggsbelopp kan sökas för barn och elever i förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grund- och grundsärskola och fritidshem (Skollagen 10 kap 39 §).
 
 
Tilläggsbelopp för barn/elever med behov av extraordinärt stöd
 
Med tilläggsbelopp avses enligt skolförordning (14 kap 8 §) ersättning för
  • assistenthjälp
  • anpassning av lokaler
  • elevspecifika hjälpmedel, eller 
  • andra extraordinära stödåtgärder.
Med extraordinära stödåtgärder avses åtgärder som inte har anknytning till den vanliga undervisningen. Det kan till exempel vara stödåtgärder för elever med stora inlärningssvårigheter som beror på språkliga eller sociala faktorer kopplade direkt till en enskild elev. Behovet ska vara klarlagt.
 
För att kommunen ska betala ut tilläggsbelopp krävs både att eleven har ett omfattande stödbehov samt  att det är frågan om extraordinära stödinsatser.  
 
 

Verksamhetscontroller
Christina Bratt

Skicka e-post
0278-253 33