images4I50XDFX

Är du tomtägare inom detaljplanelagt område och har en häck eller mur eller ett staket mot gatan? Då måste du se till att sikten är fri. Det skadas många människor i onödan för att sikten är skymd och ibland räcker det med en liten åtgärd för att få en mycket stor effekt på trafiksäkerheten.

Tomtägarens ansvar

Det är alltid du som tomtägare som har ansvar för att dina buskar och träd eller ditt staket eller mur inte skymmer sikten för trafikanterna. Från gångbaneytan alternativt körbanan mätt, får ej siktskymmande föremål som mur, plank, staket, häck eller buskar överskrida 80 cm.

Har du träd på din tomt vars grenar hänger ner över vägbanan så finns det regler även för detta. Den fria höjden som ska lämnas är

          - 3,0 meter för gång- och cykelväg

          - 4,6 meter för körbana

I plan- och bygglagen 8 kapitlet 15§ står:
"En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer."

Tänk även på detta

Det är du som tomtägare som ska se till att skyltar, vägmärken och belysningsstolpar som är uppsatta mot din tomt ska vara väl synliga och inte täckt av vegetation.

Det blir inte bara fint när man håller rent och snyggt ut mot gatan - det kan även rädda liv.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar angående siktröjning? Du är välkommen att kontakta Samhällsbyggnadskontoret via E-post samh.bygg@bollnas.se