Det finns många sätt för att öka tryggheten och säkerheten i vår trafikmiljö. Här är några exempel på hur Bollnäs kommun arbetar med dessa frågor.

Åtgärder genom trafikregler

I vissa fall kan lokala beslut fattas för att öka trafiksäkerheten. Det kan handla om lägre hastighetsgränser inom tättbebyggt område. Även andra trafikreglerande åtgärder kan göra det enklare och tryggare att vistas i trafiken.

Hastighetsdämpande åtgärder

Björkhamregatan

Det finns en rad olika åtgärder för att få ned hastigheten på våra gator och vägar. Det kan exempelvis vara sidoförskjutningar, kortare avsmalningar vid gång- och cykelpassager samt gupp.

Blomlådor eller trafikbågar med olika budskap kan i vissa fall också vara en lösning, men dessa medför ofta en trafikfara för främst barn som kan gömma sig bakom anordningarna.

Det är allas ansvar

Att man kör för fort är kanske det största trafiksäkerhetsproblemet. Det ökar risken för olyckor och ju högre hastigheten är desto svårare blir utgången av olyckan. Bollnäs kommun arbetar ständigt med att förbättra trafiksäkerheten med hjälp av olika åtgärder, och hjälps vi alla åt att följa och respektera lagar och bestämmelser så kommer vi till slut att få en mycket säker och lugn trafikmiljö.