sb utokad

Projekt Utökad Tillgänglighet – Rekreation är ett samarbetsprojekt mellan Bollnäs kommuns förvaltningar i form av Teknik, service och fritidsförvaltningen, Näringslivskontoret, Samhällsbyggnadskontoret, Socialförvaltningen, Kommunstyrelseförvaltningen; Arbetsmarknadsenheten (AME), Flyktingverksamheten, samt  Arbetsförmedlingen Södra Hälsingland.

Projektperiod:
2018-01-01 - 2018-12-31

Projektägare:
Arbetsmarknadsenheten, Bollnäs kommun

Informationsmaterial:
Här kan du ladda hem vår broschyr för utskrift

Länkar:
Arbetsförmedlingen

Bakgrund
Inom Bollnäs kommun finns idag ett rikt utbud på rekreations- och friluftsområden, vilka fyller en viktig funktion som mötesplatser för kommuninnevånarna. I Bollnäs kommun pågår olika insatser inom befintliga verksamheter, där kan projektet Utökad Tillgänglighet – Rekreation medverka till att kommunens ökade antal nyanlända ges möjlighet att få kännedom om och använda kommunens rekreations- och friluftsområden i större omfattning.

Bygglaget, Sjölyftet och Skogslaget är exempel på arbetslag som finns inom Arbetsmarknadsenheten och bedrivs i samarbete med övriga förvaltningar samt Arbetsförmedlingen Södra Hälsingland. Inom Teknik-, service- och fritidsförvaltningen finns en avdelning för friluftsliv som sköter kommunens spår/leder, naturreservat och friluftsbad. Dessa arbetslag och avdelningar kopplas till projektet. 

Bollnäs kommun arbetar efter vision 2020 där en del av visionen är att arbeta för ett jämställt och miljöanpassat samhälle som präglas av trygghet, demokratiska värderingar, mångfald, upplevelser och framtidstro.

Projektet Utökad Tillgänglighet – Rekreation i Bollnäs kommun är en arbetsmarknadsinsats i Bollnäs kommuns integrationsstrategi. 

Syfte
Projektet har två syften, det första att möjliggöra individuellt utformade arbetsmarknadsinsatser för arbetssökande, såsom praktik, arbetsträning, förstärkt arbetsträning, arbetsprövning samt skapa meningsfull sysselsättning för långtidsarbetslösa som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin.

Det andra syftet är också att öka tillgängligheten i rekreations- och friluftsområdena inom Bollnäs kommun.

Utbildningsinsatser ges inom ramen för projektet ex. röjsågsutbildning, skoterförarbevis, Hjärt- och lungräddning samt fysisk träning.

Exempel på arbetsuppgifter:

 • Öka tillgängligheten på Bollnäs kommuns spår, leder och naturreservat. Här kan spänger läggas, broar och vindskydd byggas, se över och förbättra ledmarkering/skyltning, skapa fina utsiktsplatser, trädäck m.m.
 • Byggande, uppsättande utegym samt kompletterande av befintliga utegym med utrustning anpassad för barn i ålder upp till 10 år.
 • Underhåll och skötsel av befintliga friluftsbad som kommunen ansvarar för.
 • Under vinterhalvåret tillverka skyltar, bord, vindskydd m.m. till spår, leder och badplatser.
 • Installera sandlådor vid kommunens fastigheter vilka förvaltas av fastighetsgruppen.
 • Behjälplig vid uppförande av när- och spontanidrottsplatser.
 • Smärre insatser inom Långnäsområdet.
 • Arbeten vid Bollebergets skidstadion bl.a. byggnation av skicrossbana.
 • Insatser vid Björktjäratjärn i syfte att öka attraktionen för tjärnen som rekreationsområde för kommuninnevånarna.

 •  

  Under säsongen april-september kommer arbetsuppgifter att utföras i samarbete med kommunens Parkenhet.


Kontaktpersoner

Projektledare
Erik Nordgren
Fritidschef
Fritidsenheten
Tfn: 0278-257 84
Mobil: 070-554 28 48
E-post: erik.nordgren@bollnas.se

Enhetschef
Anita Bolkeus
Arbetsmarknadsenheten
Mobil nr: 070-205 68 23
E-post: anita.bolkeus@bollnas.se

Enhetschef
Anita Bolkeus

Långgatan 26
821 43 Bollnäs

Skicka e-post
070-205 68 23