Anmälan om gemensam vårdnad
Samtidigt som faderskapsbekräftelsen undertecknas kan anmälan om gemensam vårdnad göras. Fram till dess en sådan anmälan gjorts är modern ensam vårdnadshavare för barnet. Om föräldrarna inte gör anmälan om gemensam vårdnad i samband med att faderskapsbekräftelsen undertecknas, kan detta göras senare. En sådan anmälan görs då till Skatteverket om båda föräldrarna är svenska medborgare.

 

Samarbetssamtal om vårdnad om barn, barns boende och umgänge med den förälder det inte bor med
Barn har rätt till båda sina föräldrar. Därför är det viktigt att föräldrar som inte lever tillsammans försöker finna den lösning som är bäst för barnet. Samarbetssamtal är en möjlighet för föräldrar att gemensamt hitta former för vårdnaden om barnet, barnets boende och umgänge med den förälder det inte bor med. Samarbetssamtal är en möjlighet för föräldrar lösa eventuella tvister utanför domstol. Kommunen skall enligt socialtjänstlagen erbjuda föräldrar samarbetssamtal under sakkunnig ledning. I Bollnäs är det familjerättsenhetens socialsekreterare som har denna uppgift.

Samarbetssamtal fokuseras kring föräldraskapet och inte på att förmå föräldrar att fortsätta leva tillsammans. Samtalen handlar om barnets vårdnad, hos vem barnet ska bo (växelvis eller hos en av föräldrarna) och hur umgänget ska utformas på bästa sätt för barnet med den förälder som barnet inte bor hos. Föräldrarna ska kunna fungera som föräldrar till sina gemensamma barn trots att de själva inte längre lever tillsammans. Samtalen kan leda fram till ett avtal eller en överenskommelse om vårdnad, boende eller umgänge.

Samarbetssamtal är frivilliga och kostnadsfria.
Samarbetssamtal som sker på föräldrars initiativ registreras inte.

Föräldrar som behöver bearbeta sin vuxen-/partnerrelation bör i första hand vända sig till familjerådgivningen.

 

I boende- och umgängesfrågor kan föräldrar själva komma överens om olika lösningar. Ibland är det bra för barnet att föräldrarnas överenskommelser skrivs ned i ett gällande avtal. Familjerättsenhetens socialsekreterare kan upprätta och godkänna juridiskt bindande avtal mellan föräldrar i vårdnads-, boende- och umgängesfrågor. Innan ett avtal godkänns skall familjerätten träffa föräldrarna för en mindre utredning. Det kan även vid behov vara aktuellt att träffa det barn som avtalet avser. Ett avtal är lika juridiskt bindande om ett beslut från domstol. För att ändra den juridiska vårdnaden (till exempel från ensam vårdnad till gemensam vårdnad), kan familjerättsenheten godkänna föräldrars avtal om detta. Förutsättningen är dock att ändringen inte är uppenbart oförenligt med barnets bästa.

Om föräldrarna är svenska medborgare kan föräldrarna också anmäla till skatteverkets folkbokföring om att vårdnaden skall vara gemensam. Om föräldrarna vill att vårdnaden skall övergå från gemensam till att enbart den ene föräldern är vårdnadshavare, får avtalet bara godkännas om överenskommelsen är till barnets bästa.

 

Informationssamtal
Från och med 1 januari 2022 behöver du ett intyg om att du har deltagit i informationssamtal om barns vårdnad, boende och umgängesfrågor för att du ska kunna stämma den andra föräldern i Tingsrätten.
Socialnämnden är skyldig att erbjuda ett gemensamt informationssamtal för dig och din medförälder. Ta kontakt med Familjerätten 0278-251 90 för att boka tid 8.45-9.30 måndag, tisdag, torsdag och fredag eller socifo.familjeratten@bollnas.se

 

Vårdnads-, boende- och umgängesutredning på uppdrag av domstol
Familjerättsenheten utreder frågor om vårdnad, boende och umgänge på uppdrag av domstol. En sådan utredning görs när en eller båda föräldrarna tagit kontakt med en advokat och fått hjälp att stämma den andra föräldern gällande vårdnad om barnet, var barnet ska bo och barnets umgänge med den förälder det inte bor med. Syftet med utredningen är att ta reda på vad som är bäst för barnet. Utredningen skall ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Utredningarna innebär samtal med båda föräldrarna, hembesök och kontakt med barnet. Vi tar ofta kontakt med referenspersoner, t.ex. barnets förskola. Vid behov kontrolleras olika myndighetsregister, t.ex. polisens misstanke- och belastningsregister om brott. 

Innan domstolen beslutar att sådan utredning ska göras kan domstolen besluta att uppdra till familjerättsenhetens socialsekreterare att anordna samarbetssamtal mellan föräldrarna. Förutsättningen är dock att båda föräldrarna vill detta.

 

För mer information och kontakt
Enhetschef:
Sandra Larsson Klöfver, telefon: 0278-251 90 (reception)
E-post; social.forv@bollnas.se

Besöksadress: Realskolegatan 5