Planerar du att skaffa värmepump för bergvärme, ytjordvärme, grund- eller ytvattenvärme? Då ska du först göra en anmälan/ansökan innan du börjar installationen. 

 Vad behöver jag?

 De här handlingarna behöver du:

• Anmälnings/ansökningsblankett
• Situationsplan i skala 1:500

Situationsplanen måste vara så ny att alla befintliga intilliggande byggnader och fastigheter visas. 

 Så här gör du - steg för steg

 1. Befintliga anläggningar

 Kontrollera om och var det finns värmepumpsanläggningar intill din tomt och var borrhålen i så fall är placerade. Avståndet mellan två skilda borrhål måste vara minst 20 meter för att anläggningen ska ge full effekt. På detta sätt kan du själv kontrollera var du har möjlighet att placera ett eventuellt borrhål eftersom du måste hålla dig minst 20 m från befintliga borrhål. Det är också bra att i ett tidigt skede informera dina grannar om dina planer på att installera en värmepumpsanläggning. Om ni är flera som funderar på att skaffa värmepumpsanläggningar bör ni komma överens om den gemensamt bästa lösningen.

 2. Placering av borrhål

 När du bestämt dig för en placering av ditt/dina borrhål markerar du ut borrpunkt/borrpunkter med ett/flera kryss på din situationsplan (skala 1:500). Det är viktigt att du noga märker ut var på fastigheten du avser att borra. 

 3. Samhällsbyggnadskontorets handläggning

 Om planerat borrhål ligger i närområdet för Dönjetunneln skickar Samhällsbyggnadskontoret anmälan till Fortum för yttrande. Avståndet från tunnelns mitt till borrhål ska vara minst 25 meter.

Om anmälan/ansökan avser energibrunn eller jordvärme inom vattenskyddsområde skickar Samhällsbyggnadskontoret er anmälan/ansökan till Teknik-, service och fritidsförvaltningen för yttrande.

 I vissa fall hör även Samhällsbyggnadskontoret grannar, ex om borrhål ligger nära fastighetsgräns, vattentäkt berörs.

 4. Fyll i ansökan 

 Fyll i anmälnings/ansökningsblankett. Blankett hittar du på Mina sidor där e-tjänster och blanketter finns. Ta kontakt med din installatör/entreprenör om du är osäker på anläggningens tekniska uppgifter. Det är viktigt att dessa uppgifter är korrekta och att du själv behåller en kopia av anmälan/ansökan eller antecknar relevanta uppgifter.

 Nu har du de uppgifter som miljö- och byggnämnden behöver. Skicka in handlingarna och karta med markerad borrpunkt, till Samhällsbyggnadskontoret , Bollnäs kommun, 821 80 Bollnäs. Inom tätort ska primärkarta användas. Denna kan hämtas på Samhällsbyggnadskontoret.

5. Avgift

 För hantering av anmälan om installation av värmepump tas en avgift enligt gällande taxa ut. Inom områden där tillstånd krävs (inom vattenskyddsområde) tas avgift enligt gällande taxa ut. Avgiften debiteras i efterhand från ekonomikontoret.

 6. Avvakta skriftligt beslut

 Du måste nu avvakta ett skriftligt beslut från Miljöförvaltningen innan du får påbörja arbetet. (såvida handläggare inte angett annat).

 Att installera en värmepumpsanläggning utan anmälan eller tillstånd är olagligt. Riksdagen har beslutat att från och med 2007-01-01 ska miljösanktionsavgift tas ut om man utan anmälan (1000 kr) eller tillstånd (3000 kr) inrättat en värmepumpsanläggning. Krav på anmälan gäller hela kommunen utom Flästa vattenskyddsområde där tillstånd krävs. Avgiften tillfaller staten. 

 7. Ska din gamla cistern tas ur bruk? 

 Har du en cistern som ska tas eller har tagits ur bruk? Då finns vissa bestämmelser som du bör känna till. Cistern och rörledning som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Det är mycket viktigt att ta bort påfyllningsrör och avluftningsledning så att cisternen inte fylls på igen av misstag. Cisternen bör helst avlägsnas eller fyllas med sand.

 Om det gäller en cistern i mark eller cistern utomhus ovan mark måste du även meddela Miljöförvaltningen när du tar din cistern ur bruk. 

   

Skyddsavstånd för olika brunnstyper, rekommendationer från SGU

 Nedan angivna avstånd är ingen garanti för att påverkan ej kommer att ske. Brunnsborrare måste alltid iaktta försiktighet om anläggning sker i närhet till annan brunn.

 1. Avstånd mellan energibrunn och borrad dricksvattenbrunn i berg bör vara minst 30 m

 2. Avstånd mellan energibrunn och grävd dricksvattenbrunn i jord bör vara minst 20 m

 3. Avstånd mellan energibrunn och annan energibrunn bör vara minst 20 m

 

Kontakt: 
Jennie Zetterlund (telefontid 08.00-09.30) föräldraledig till januari 2022
Emy Thellenberg (telefontid 08.00-09.30)
Miranda Berg (telefontid 08.00-09.30)

Handläggare kontaktas via telefonväxel 0278-250 00 alternativt via e-post: miljo@bollnas.se