Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Vård och behandling av missbruksproblem

I Bollnäs är det vuxenenhetens socialsekreterare som ansvarar för att utreda behov av vård och behandling av missbruksproblem. Vuxenenheten delar ansvaret med Bollnäs Beroendecentrum dit man kan vända sig för råd och stöd utan remiss.
Vård och behandling av missbruksproblem kan ske i olika former och ha olika innehåll beroende på hur allvarliga problemen är. Ibland kan insatserna göras i öppenvården och ibland i form av dygnet-runt-vård vid ett behandlingshem/HVB.

Vård och behandlingsinsatser ska så långt som möjligt genomföras på frivillig väg med stöd av Socialtjänstlagen (SoL). I särskilt allvarliga fall har dock samhället skyldighet att ingripa för att en individ ska få vård med stöd av lagen om vård av vuxna missbrukare i vissa fall (LVM).
 

Samverkan mellan Bollnäs Beroendecentrum och vuxenenheten
Formen för samverkan utgår från det avtal gällande Beroendecentrum i Bollnäs som upprättats mellan Bollnäs kommun, landstingets psykiatri och primärvård samt Aleris hälsocentral.

1. Bollnäs Beroendecentrum (BCB) utgör första länken i en lokal vårdkedja.

2. Beroendecentrums mål är att erbjuda abstinensbehandling och rådgivning, utan läkarremiss eller kontakt med socialtjänsten, för människor med hög konsumtion av alkohol s.k. riskbruk. För människor med identifierat missbruk/beroende erbjuda omedelbar kontakt för att hålla kvar motivation att sluta alt. minska sitt missbruk.

3. Vuxenenhetens samverkan med Beroendecentrum skall garantera att en person med missbruksproblem som har behov av vård utöver abstinensbehandling och motiverande samtal skall erbjudas en första tid hos en socialsekreterare i vuxengruppen så snart som möjligt efter att missbrukaren tagit kontakt med mottagningen.

4. Personalen vid beroendecentrum har skyldighet att anmäla när socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd enligt 14 kap, 1 §. Anmälan ska ske så snart personalen befarar att ett barn kan fara illa. Vidare är beroendecentrums personal skyldig att anmäla till socialnämnden när en vuxen individ som följd av sitt missbruk kan vara i behov av vård med stöd av LVM. Ovanstående information skall individen erhålla vid det första besöket på beroendecentrum.

 

Enhetschef
Sandra Larsson Klöfver tfn: 0278-251 90 (reception)
E-post: social.forv@bollnas.se

Besöksadress: Realskolegatan 5

Dela på Facebook