Naturreservatet Majorns Hage

Naturreservatet Majorns Hage

Majorns Hage i Arbrå.

Naturreservatet består av en öppen betesmark och en äldre skog som båda har betats sedan 1700-talet. Som en följd av den långa traditionen av bete innehåller området höga naturvärden i form av växter och strukturer i landskapet. Några av de skyddsvärda och betesgynnade arter som växer på den öppna marken är stagg, bockrot, ögontröst, kattfot, tätört, låsbräken och ormrot.

I skogsmarken finns även höga naturvärden i form av arter förknippade med äldre skog, bland annat flera nedbrytarsvampar som är upptagna på den s.k. rödlistan, som är Artdatabankens lista över arter som är hotade nationellt.

 

Kontakta Bollnäs Turistbyrå för mer information.
Telefon: 0278-258 80
Adress: Kulturhuset, Odengatan 17B, 821 43 Bollnäs