Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Påverka Bollnäs kommuns framtid,
svara på vår enkät!
Upplev sommaren
i Bollnäs kommun
Behöver du hjälp
att boka tid för
vaccination?
Få hjälp med bokning på
olika språk!
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Den politiska ledningen klargjorde redan för ett år sedan att vi i Bollnäs kommun ska ha ett arbetsklimat där alla anställda har rätt att bli behandlade med respekt och där sexuella trakasserier inte tolereras.

Bollnäs kommun har på senaste tid fått kritik för hur vi som arbetsgivare nu och tidigare hanterat kränkningar inom vår organisation.

Med anledning av det vill kommunchef Anders Johansson säga följande:

- Tyvärr har vi brustit. Vårt arbete har gått för långsamt. Det har drabbat såväl utsatta medarbetare men även de som inte känner igen sig i beskrivningen av den osunda kulturen och får kommunen att framstå som en dålig arbetsgivare. Personalchefens mail om att radera material var fel, det var olyckligt och något som han omedelbart tog avstånd från. Min bedömning är att detta inte kommer att upprepas och jag har därför fortsatt förtroende för honom.

Vi tar kritiken på stort allvar och ser bristerna som en viktig utgångspunkt till lärande och förbättringar. Nu fokuserar vi på att tillsammans med våra fackliga organisationer förbättra våra rutiner samt öka kompetensen och medvetenheten bland alla våra chefer, medarbetare och skyddsombud i syfte att stärka vår förmåga att förebygga och hantera kränkningar i Bollnäs kommun.

Vi ser flera behov av åtgärder:

  • Vi ska under året gemensamt ta fram en värdegrund som kommer att göra det tydligt för alla chefer och medarbetare vilken kultur vi vill och ska stå för. I det arbetet får alla medarbetare möjlighet att öppet diskutera och påverka kulturen i organisationen. En gemensam värdegrund gör att det blir tydligt för alla vilka krav och förväntningar vi ska ha på varandra. Det gör även att vi på ett tydligt sätt kan klargöra för oss själva och för vår omgivning vad Bollnäs kommun står för.
  • Vi kommer att tillsammans med våra fackliga organisationer slutföra det pågående uppdrag som politiken gett med att ta fram tydliga riktlinjer och rutiner samt fastställa en standardiserad utredningsmodell för denna typ av ärenden.
  • Vi kommer att samla alla chefer för en utbildningsdag som kommer att ge dem verktygen att tillsammans med sina medarbetare arbeta med dessa viktiga frågor.
  • Alla chefer kommer att utbildas i offentlighetsprincipen.

Roger Fält som är personalchef på Bollnäs kommun vill förtydliga:

- Jag håller med om den kritik vi fått. Vårt problem är inte vad som skrivs i media utan de händelser som inträffat det senaste året samt den kultur som råder i vissa delar av organisationen. Publiceringarna har lett till välbehövliga samtal mellan ledande tjänstemän och våra medarbetare om svåra och viktiga frågor. Det viktiga är hur vi agerar mot kulturen och hanterar händelser som dessa.

Utifrån de händelser som inträffat vill vi som kommunchefens ledningsgrupp deklarera att det inte är acceptabelt med kränkande särbehandlingar eller diskriminering. Händelserna visar på att det finns en osund kultur i delar av organisationen. Det har gjort att vi insett att vi har något vi behöver arbeta med mer intensivt än hittills. Vi måste vara glasklara med vilka värderingar som ska råda i organisationen, både i ledningen och bland medarbetare.

Anders Johansson, kommunchef