bild
Förfarande:  Utökat förfarande.

Arbetsläge:  Planen är ute på samråd mellan 8 och 29 mars 2021.

Planens syfte: Planens syfte är att pröva området för bostads- och centrumändamål samt att utreda förutsättningarna för ett bostadshus om 10 våningar med ett 40-tal lägenheter på platsen.

Plandata: Planområdet ligger centralt i Bollnäs tätort, väster om Nygatan och öster om Onbackens grönområde. Planarean uppgår till cirka 1500 kvadratmeter. Planområdet är relativt litet men en högre byggnation skulle innebära ett effektivt nyttjande av ytorna och ge ett betydande tillskott av centralt belägna bostäder, i enlighet med inriktningen i den nyligen framtagna Fördjupade översiktsplanen för Bollnäs Stad.

Kungörelse
Plankarta
Planbeskrivning
Trafikbullerberäkning
Solstudiefilm 21 juni

Detaljplanen består av:
Plankarta
Planbeskrivning
Trafikbullerberäkning
Fastighetsförteckning (finns på Samhällsbyggnadskontoret)

Upplysningar lämnas av Bashir Hajo på 0278-251 18 eller Erik Lundh på 0278-252 26

Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post

Bashir Hajo
stadsarkitekt
0278-251 18
Skicka e-post

Erik Lundh
planarkitekt
0278-252 26
Skicka e-post

Louise Säfström
planarkitekt
0278-255 58
Skicka e-post

Johan Gunhamre
samhällsplanerare
0278-251 72
Skicka e-post

Marie Berglund
planhandläggare
0278-257 28
Skicka e-post