Verksamhets- och investeringsplan 2013-2015


Driftkostnader 2013
Så här fördelas driftkostnaderna på ett år i kommunen (det är nettokostnaderna, alltså bruttokostnaderna minus förvaltningarnas eventuella intäkter).
Nettokostnaderna för driften av Bollnäs kommun 2013 beräknas totalt till 1 294 miljoner kronor.

 


 

Barn

Barn- och utbildningsnämnden
Barnomsorg, grundskola, obligatorisk särskola, gymnasieskola inklusive naturbruk och gymnasiesärskola.
491 miljoner kronor

   
Soc Socialnämnden
Äldreomsorg, handikappomsorg, individ- och familjeomsorg, hälso- och sjukvård, dagverksamhet, socialkontor med mera.
532 miljoner kronor
   
KS Kommunstyrelsens förvaltningar och utskott
Direkt under kommunstyrelsen finns bland annat kommunstyrelsekontor och ekonomikontor, informationsverksamhet, personaladministration, näringsliv, turism, kollektivtrafik, kostenhet, liksom bidrag till räddningstjänst och civilförsvar, kulturverksamhet, IT-enhet med mera.
130 miljoner kronor
   
Kultur   Nämnden för lärande och arbete
Komvux, högskola, uppdragsutbildning, arbetsmarknadsåtgärder, del av gymnasieskola, flyktingverksamhet med mera. 
26 miljoner kronor
   
Tekniska Teknisk nämnd
Tekniska kontoret med gator och vägar, parker, vatten- och avloppshantering, avfallshantering, verkstäder, fordon, fastighetsgruppen, markexploatering med mera samt fritidsanläggningar.
83 miljoner kronor
   
Miljo Miljö- och byggnämnd
Samhällsbyggnadskontoret med planläggning, bygglov, bostadsanpassning, miljö- och hälsoskydd, mätningsteknisk verksamhet och kartförsörjning, tillståndsenheten med mera.
18 miljoner kronor
   
Politik Central politisk verksamhet
Kostnader för politiker i kommunfullmäktige och kommunstyrelse, medel för oförutsedda behov, partistöd, kommunrevision och överförmyndarnämnd med mera.
14 miljoner kronor

 

 

Ekonomikontoret
Stadshustorget 2
821 80 Bollnäs

Fakturaadress:
Bollnäs kommun
Box 1020
821 11 BOLLNÄS
Skicka e-post

Åsa Myhrberg
Ekonomichef
Skicka e-post
0278-251 42