Så här fördelas driftkostnaderna på ett år i kommunen (det är nettokostnaderna, alltså bruttokostnaderna minus förvaltningarnas eventuella intäkter).
Nettokostnaderna för driften av Bollnäs kommun 2019 beräknas totalt till 1 592 miljoner kronor.
 

 

Driftkostnader 2019
Barn

Barn- och utbildningsnämnden
Barnomsorg, grundskola och grundsärskola.
 501 miljoner kronor

   
Soc Socialnämnden
Äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade, individ- och familjeomsorg, hälso- och sjukvård, daglig verksamhet med mera.
 656 miljoner kronor
   
KS Kommunstyrelsens verksamheter
Direkt under kommunstyrelsen finns bland annat kommunstyrelsekontor och ekonomikontor, kommunikationsenhet, personaladministration, näringslivsenhet, flyktingverksamhet, arbetsmarknadsenhet, liksom bidrag till räddningstjänst och Hälsinglands utbildningsförbund som bedriver gymnasie- och vuxenutbildning.
 270 miljoner kronor varav 158 miljoner kronor för Hälsinglands utbildningsförbund
   
Kultur   Kulturnämnden
Kulturverksamhet, bibliotek, museum, kulturskola, turism och fritidsgårdar. 
44 miljoner kronor
   
Tekniska Teknisk nämnd
Tekniska kontoret med gator och vägar, parker, vatten- och avloppshantering, avfallshantering, verkstäder, fordon, kostenheten, fastighetsgruppen, IT-enheten, fritidsanläggningar, markexploatering med mera.
83 miljoner kronor
   
Miljo Miljö- och byggnämnd
Samhällsbyggnadskontoret med planläggning, bygglov, bostadsanpassning, miljö- och hälsoskydd, mätningsteknisk verksamhet och kartförsörjning med mera.
 22 miljoner kronor
   
Politik Central politisk verksamhet
Kostnader för politiker i kommunfullmäktige och kommunstyrelse, medel för oförutsedda behov, partistöd, kommunrevision, valnämnd och överförmyndarnämnd.
16 miljoner kronor

 

 

Ekonomikontoret
Stadshustorget 2
821 80 Bollnäs

Fakturaadress:
Bollnäs kommun
Box 1020
821 11 BOLLNÄS
Skicka e-post

Åsa Myhrberg
Ekonomichef
Skicka e-post
0278-251 42