Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Ändamål - syfte – inriktning
Att i enlighet med Engströmska Minnesstiftelsens ändamål ge föreningar och organisationer, institutioner/företag samt enskilda ekonomiskt stöd och uppmuntran för insatser som gjorts inom idrott-, kultur samt för andra samhällsnyttiga insatser inom förutvarande Arbrå kommun.

Stipendium/pris kan utdelas till exempelvis förening, lag eller person som under året gjort uppmärksammande och/eller förtjänstfulla insatser.

Vilka kan söka
Ideella föreningar och organisationer, institutioner/företag och enskilda verksam eller folkbokförd (mantalsskriven) inom förutvarande Arbrå kommun.

Mottagare av stipendium/pris utses av Arbrå Donationsråd. Rådet bedömer ansökningar och förslag samt väcker egna förslag. Belopp utgår med det som donationsrådet beslutar föreslå till styrelsen för Engströmska Minnesstiftelsen.

Utdelningstvång föreligger inte. Donationsrådet kan avstå från att dela ut stipendium/pris ett eller flera år.

Ansökningstid
Ansökan skall göras före varje kalenderårs utgång och insändas till Arbrå Donationsråd, Bollnäs kommun, 821 80 Bollnäs.

Ansökans innehåll (blankett finns ej)
- Uppgift om sökandens (föreningens etc.) fullständiga namn och adress.

- Enkel, tydlig och kortfattad redogörelse som underlag för beslut.

Beslut och utdelning
Sedan ansökan behandlats av donationsrådet bekräftas rådets handläggning och förslag till styrelsen för Engströmska Minnesstiftelsen med protokollsutdrag.

Avslag på ansökan bekräftas med protokollsutdrag till föreningen/sökanden.

Stipendiet/priset delas ut i samband med något offentligt arrangemang inom förutvarande Arbrå kommun.

Redovisning - utvärdering – uppföljning
Sökanden som beviljats stipendium skall, om donationsrådet så beslutar, lämna såväl verksamhetsmässig som ekonomisk redovisning.

Dela på Facebook