All form av fysisk planering sätter spår och får konsekvenser för omgivningen under en lång tid framåt vilket gör det extra viktigt att ta hänsyn till olika intressen och målet med översiktlig planering är att bidra till hållbara livsmiljöer ur ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv.

Kommunal översiktsplanering handlar om att bestämma hur utvecklingen av kommunens mark och vattenområden ska se ut och enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell kommunövergripande översiktsplan.

Den kommunövergripande översiktsplanen ska tillsammans med de fördjupade översiktsplanerna ge stöd till mer detaljerad planering för till exempel ny bebyggelse. Det finns också tillägg till översiktsplanen som gäller ett särskilt ämnesområde, till exempel vindkraft.

Läs mer om översiktsplaner på Boverkets hemsida!


Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post

Erik Lundh, samhällsplanerare
(föräldraledig t.o.m. sept.)
0278-252 26
Skicka e-post

Stefan Norberg, planarkitekt
0278-255 58
Skicka e-post