Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Vad är skolskjuts?

Enligt Skollagen har elever i grundskola rätt till kostnadsfri skolskjuts till den skola kommunen anvisar, om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos elev eller annan särskild omständighet.

Rätten till skolskjuts gäller inte för elever som valt att gå på annan skola än den där kommunen annars skulle placerat dem, men om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall.

Skolskjuts genomförs med beställningstrafik och med ordinarie kollektivtrafik (linjetrafik). Hemkommunen anordnar inte skolskjuts utanför kommunens geografiska gränser. 

Rätt till skolskjuts

Rätt till skolskjuts gäller inte förskola och fritidshem, d v s kommunen är inte skyldig att ordna eller bekosta skolskjuts till eller från fritidshem, förskola eller annan pedagogisk omsorg. 

Resor inom skolans verksamhet för studiebesök, badresor e t c, räknas inte som skolskjuts.

Ansökan om skolskjuts

Alla elever i grund-, grundsär- och gymnasiesärskolan som uppfyller avståndskraven enligt riktlinjerna får skolskjuts, vilket innebär att vårdnadshavaren inte behöver lämna in ansökan om skolskjuts. 

Skolskjuts av andra orsaker såsom

  • val av annan skola
  • växelvis boende
  • trafikförhållanden
  • funktionshinder hos elever
  • annan särskild omständighet

kan beviljas efter individuell prövning. Ansökan görs inför varje nytt läsår.

Vårdnadshavare som ansöker om skolskjuts ska använda särskild ansökningsblankett som finns att hämta på Mina sidor

Färdvägens längd

Färdvägens längd är den närmaste vägen mellan elevens folkbokföringsadress och den kommunala skola som ligger närmast folkbokföringsadressen inom det område som eleven hör. Avståndet mäts utifrån närmsta framkomliga väg, till exempel gång-, cykel- eller bilväg som är naturliga och rimliga att använda.

Om särskilda skäl föreligger kan kommunen anvisa annan skola.

Kilometergränserna för skol- och anslutningsskjuts

Årskurs

Avstånd mellan bostad och skola

Avstånd till påstigningsplats

Förskoleklass–årskurs 2 2 km 2 km
Årskurs 3–4 3 km 3 km
Årskurs 5–6 4 km 4 km
Årskurs 7–9 5 km 5 km
Gymnasiesärskola 6 km 6 km
Gymnasieskola Se elevresor Se elevresor

Handläggningstid och beslut

För att vara garanterad skolskjuts vid skolstart, om skjuts beviljats, ska ansökan ha kommit in till skolskjutsansvarige senast den 31 maj.

Vid ansökan under pågående läsår är handläggningstiden 1–6 veckor, beroende på ärendetyp.

Dela på Facebook

Skolskjutsansvariga

Grundskola/Hälsingegymnasiet:
Skicka e-post
0278-255 71

Torsbergsgymnasiet /gymnasieskolor i andra kommuner:
Skicka e-post
010-454 12 76

Tyck till här!

Skolskjutsriktlinjer

Här finns aktuella och fullständiga skolskjutsriktlinjer antagna av barn- och utbildningsnämnden.

»Riktlinjer skolskjutsar

»Riktlinjer elevresor

»Trafiksäkerhetsbedömningar